Reparation och ombyggnation

Väsentliga förändringar i den egna lägenheten såsom ombyggnation och större reparationer, rivning av icke-bärande väggar, omdisponering av kök och våtutrymmen, förändring av såväl vatten- och elinstallationer eller arbeten som kan påverka brandsäkerheten eller föreningens energiförbrukning, ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

Vid reparations- och underhållsarbeten är det av vikt att medlemmarna alltid anlitar seriösa hantverkare.

För vatten- och avloppsarbeten och våtrumsinredningar kräver försäkringsbolagen att dessa arbeten utförs med fackmannamässig omsorg av behöriga (våtrumsbehöriga) hantverkare.

För elinstallationer är det uttryckligen förbjudet enligt lag att själv utföra elektriskt montage då detta måste utföras av behörig fackman.

Innan reparations- och underhållsarbeten påbörjas ska du alltid informera dina grannar, till exempel genom anslag i entrén, när arbete kommer att påbörjas och när de planeras vara avslutade.

Underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbete som kan medföra olägenhet för grannarna, t ex bilning, mejsling, borrning, sågning och annat störande ljud, får endast ske på vardagar mellan klockan 08.00 – 18.00 samt lördagar mellan klockan 10.00 – 15.00. På söndagar, samt allmänna helgdagar, får sådant arbete inte utföras.

Om ovanstående arbeten kräver avstängning av vattnet i fastigheten får det ske efter tydlig avisering via anslag i entrén minst 24 timmar i förväg där det tydligt ska framgå under vilken tid vattnet kommer vara avstängt. Avstängning av vattnet ska alltid ske i samråd med fastighetsskötaren.

Blankett för ombyggnation: Ombyggnation

Kom ihåg att blankett alltid skall lämnas i god tid till styrelsen!